Poniżej przedstawiamy łącza do pobrania różnych aktów prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Łącza proadzą do sejmowego zbioru ustaw.

Akty prawne dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych

 1. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  (Dz. U. z  2000r. Nr 80, poz. 903 z poźn. zm.),

 2. ustawa z dnia 23 listopada 1964r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.),

 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )

 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  ( Dz. U.z 2001 r. Nr 156,poz. 1817 z późn. zm.)

 5. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.)

 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 7. ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zm. )

 8. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz 454)

 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece
  (Dz. U. z  2001r. Nr 124,poz. 1361 z późn. zm. )

 10. ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 11. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432)

 13. ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2003 r , Nr 162,poz. 1568 z późn. zm.)

 14. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 15. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. )

 16. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

 17. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późn.

 18. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz.

 19. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1459)

 20. ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)